Handelsbetingelser B2B

Handelsbetingelser for Six Five Beauty Nordic ApS

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

For SixFive Beauty Nordic ApS – Business Development

 

www.mediform.dk ejes og drives af

Six Five Beauty Nordic ApS

CVR: 41157828

 

Salgs- og Leveringsbetingelser, version 1 af 2, September 2020

 

1.           Anvendelse
1.1            Disse Salgs- og Leveringsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) gælder for alle leverancer af produkter (herefter ”Produkter” eller ”Produktet”) fra SixFive Beauty Nordic ApS – Business Development, CVR-nr. 41 15 78 28, en del af SixFive Beauty Group (herefter ”Nordic”), til enhver kunde (herefter ”Køber”) (SixFive Beauty Nordic og Køber herefter samlet ”Parterne”).
1.2            Betingelserne anvendes, medmindre Parterne ved skriftlig aftale har fraveget Betingelserne. Nordic er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, herunder eventuelle indkøbsbetingelser, selv om Nordic ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.

 

2.           Tilbud og ordrebekræftelse
2.1            På baggrund af afgivne tilbud udarbejder Nordic en ordrebekræftelse til Køber.
2.2            Nordic er kun bundet af en aftale om leverance, når Nordic har udarbejdet skriftligt ordrebekræftelse, og Køber har bekræftet ordrebekræftelsen med sin underskrift.

 

3.           Priser
3.1         Priserne er de priser, der er anført af Nordic i ordrebekræftelsen. Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, er alle priser i danske kroner (DKK) og eksklusive moms.
3.2       Priserne forhandles efter aftale. Hvis der i en 12 mdr. periode kommer dokumenterede
prisstigninger på råvarer med mere en 3 % (i forhold til seneste parternes prisforhandling), er Nordic berettiget til at hæve priserne i forhold til Kunde med et varsel på 4 måneder til den 1. i en måned.
 
4.           Levering og leveringstid
4.1         Levering sker i henhold til Inco terms 2010-klausulen Ex Works på det i ordrebekræftelsen anførte
afhentningssted, medmindre en anden leveringsklausul fremgår af ordrebekræftelsen. Risikoen for Produktet overgår til Køber, når Nordic stiller Produktet til rådighed for Køber på den aftalte plads. Medmindre andet er skriftligt aftalt, eventuelt ved valg af anden leveringsklausul, er Køber forpligtet til at tegne en transportforsikring.
4.2         Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er vejledende, og en eventuel overskridelse af den anførte leveringstid berettiger ikke køber til at udøve nogen misligholdelsesbeføjelser.
 
5.           Leveringshindringer – Force Majeure
5.1         Nordic er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, hvis det helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Nordics rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, epidemi, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning.
5.2         Køber er ikke berettiget til at kræve erstatning eller til i øvrigt at gøre noget krav eller misligholdelsesbeføjelser gældende mod Nordic som følge af den manglende opfyldelse.
5.3         Nordic skal kun være ansvarlig for sådan manglende opfyldelse, hvis det kan bevises, at Nordic har begået fejl eller forsømmelser eller, hvis Nordic ikke inden for rimelig tid efter at være blevet bekendt med hindringerne har givet oplysning herom til Køber.

 

6.           Betaling
6.1         Købesummen betales kontant. Betalingsfristen fremgår af ordrebekræftelsen. I tilfælde af forsinkelser med betaling skal det udestående beløb forrentes med 2 % pr. måned.
6.2         Betaling kan ikke effektueres med modregning i noget krav, Køber måtte have mod Nordic.
6.3         Opsiges aftalen/leverancen af Køber før udløb, kan der opstå et restlager i form af emballager og råvarer, som er beregnet og indkøbt specifikt for den pågældende Køber. Nordic er berettiget til på anfordring at fakturere Køber for dette restlager mod at Køber overtager ejendomsretten hertil efter at den udstedte faktura er betalt.
Derudover kan Nordic fakturere Køber for evt. restvarelagre såfremt Køber undervejs ændrer i design og layout på allerede indkøbte emballager, labels og i råvarer.
 
7.           Kvalitet og mærkning
7.1         Kvaliteten og mærkningen af Produktet skal opfylde de krav, der stilles af de danske myndigheder, EU-forordning nr. 1223/2009, samt de retningslinjer, som er fastsat af henholdsvis REACH og Colipa.
7.2         Køber er forpligtet til at underrette Nordic om de myndighedskrav, der gælder i et eventuelt andet bestemmelsesland, og Nordic er ikke ansvarlig for opfyldelse af disse, medmindre dette er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.
 
8.           Købers undersøgelse og reklamationspligt
8.1         Køber er forpligtet til at undersøge Produktet umiddelbart efter, det er leveret til Køber. Hvis Køber i forbindelse med sin undersøgelse opdager eller burde have opdaget, at Produktet er mangelfuldt, skal Køber uden ophold og inden 3 dage skriftligt reklamere over for Nordic, jf. dog også nedenfor i pkt. 9.3. Hvis Køber ikke afgiver sådan reklamation rettidigt, fortaber Køber retten til at kræve erstatning på et senere tidspunkt eller gøre andre beføjelser gældende vedrørende det mangelfulde Produkt.
8.2         Nordic forbeholder sig ret til behandling af reklamationer i henhold til Nordics eksisterende procedure. Vi vil bestræbe os på at forkorte processen og forventer, at kunden ikke i mellemtiden foretager nogen handlinger, som vil medføre omkostninger. Vi mener, at vi med vores erfaring kan finde den bedst mulige løsning og dermed spare omkostninger på begge sider. Enhver disposition foretaget af kunden uden Nordics forudgående beslutning eller accept vil være kundens egen risiko, og Nordic vil ikke dække nogen omkostninger, der er opstået i forbindelse hermed. Nordic vil svare på reklamationer inden for 14 dage.
 
9.           Ansvar for mangler
9.1         Er Produktet behæftet med en mangel, skal Nordic efter eget valg omlevere Produktet inden rimelig tid eller udstede en kreditnota til Køber for de mangelfulde Produkter baseret på Nordic salgspriser til Køber. Der kan herudover ikke gøres noget krav, herunder erstatningsansvar, gældende mod Nordic.
9.2         Nordic er ikke ansvarlig for mangler, der skyldes ukorrekt håndtering, transport og opbevaring, eller som skyldes anden uagtsomhed, der kan tilregnes andre end Nordic, herunder Køber.
9.3         Vil Kunden gøre nogen form for mangelskrav gældende mod Nordic vedrørende Produkterne, skal Køber afgive skriftlig reklamation til Nordic senest 12 måneder efter, de(t) pågældende Produkter er leveret, jf. dog det under pkt. 8.1 anførte vedrørende mangler, som Køber opdagede eller burde have opdaget ved opfyldelse af sin undersøgelsespligt.
 
10.        Erstatning
10.1      I tilfælde af at Nordic kan gøres erstatningsansvarlig, kan Køber kræve erstatning for sit direkte dokumenterede tab. Køber kan under ingen omstændigheder kræve erstatning for indtægtstab, følgeskader eller nogen anden form for indirekte tab.
10.2      Nordics eventuelle ansvar forbundet med en leverance er i enhver henseende begrænset til et beløb svarende til købesummen for den pågældende leverance.
 
11.        Produktansvar
11.1      Når Produktet er kommet i Købers varetægt, er Nordic hverken ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre eller ansvarlig for følgeskader, indtægtstab eller nogen anden form for indirekte tab.
11.2      Nordic er udelukkende ansvarlig for skade på personer, hvis det kan bevises, at skaden udelukkende skyldtes egenskaber eller mangler ved Produktet, og dette skyldtes fejl eller forsømmelser hos Nordic eller andre for hvem, Nordic er ansvarlig.
11.3      I tilfælde af at Nordic måtte blive produktansvarlig over for tredjemand, skal Køber friholde Nordic, herunder for Nordic udgifter til juridisk bistand etc., i det omfang, Nordic produktansvar er fraskrevet ovenfor under pkt. 11.1 og 11.2.
11.4      Hvis en tredjemand fremsætter et produktansvarskrav mod enten Nordic eller Køber, er hver af Parterne forpligtet til omgående at underrette den anden part.
11.5      Nordic og Køber er gensidigt forpligtet til at føre rets- og voldgiftssager, der bliver anlagt mod dem med krav om erstatning for produktansvar forårsaget af Nordics Produkter. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod Nordic på dette grundlag.
 
12.        Ugyldighed
12.1      Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Betingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.
 
13.        Tvister og lovvalg
13.1      Eventuelle tvister, der måtte opstå mellem Parterne, som reguleres af Betingelserne, skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret bortset fra CISG og danske lovvalgsregler, der fører til anvendelse af et andet lands ret.
13.2      Enhver tvist, som måtte opstå mellem Nordic og Køber, skal afgøres ved de almindelige danske domstole med retten i Kolding som første instans.